رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارش های خریداری شده در ابتدای فعالیت فروشگاه نجف کالا، بر عهده فروشنده خواهد بود.