رویه های بازگرداندن کالا

در شروع فعالیت فروشگاه، هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است.