شیوه های پرداخت

تمامی شیوه های پرداخت در نجف کالا، به صورت پرداخت الکترونیکی می باشد.